SERVEIS EDUCATIUS I DE LLEURE | TRUCA AL 645 627 627

COLÒNIES ESCOLLIDES
DETECTIUS del 22 al 24/12/19 Preu 146€EMOCIONA'T de l'1 al 2/02/20 Preu 78€ANGLÈS del 7 al 8/03/20 Preu 78€MULTIAVENTURA del 6 al 8/04/20 Preu 146€MONSTERS GOT TALENT del 9 al 10/05/20 Preu 78€

Dades de familiars o tutors


DADES SANITÀRIES


En cas afirmatiu, especifiqueu:


En cas afirmatiu, especifiqueu:


En cas afirmatiu, especifiqueu:
(Cal una autorització del metge per poder administrar la medicació)

Autoritzo a Meskelleure SCP, de manera expressa i inequívoca, a captar i utilitzar les imatges en las que aparegui gravat o fotografiat, amb ocasió de les activitats en les que hi participi organitzades per Meskelleure SCP, així com pel seu muntatge i edició amb la finalitat de ser publicades i exposades a través dels seus canals de comunicació habituals, interns i externs. El termini de la cessió dels drets d’imatge i so (veu) serà per temps indefinit, de forma gratuïta i sense àmbit territorial. Meskelleure SCP cuidarà que la captació i utilització de les imatges no atempti, en cap moment contra la dignitat ni el dret a l’honor de les persones, ni contra la moral i l’ordre públic, en els termes establerts en la legislació vigent. Igualment, autoritzo que aquestes imatges puguin aparèixer en qualsevol de les plataformes de comunicació de la empresa: pàgina web, xarxes socials, vídeos, díptics divulgatius, exposicions, de conformitat amb l’ article 2 de la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre Protecció Civil de Drets al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. Al mateix temps, d’acord amb que estableix el RGPD 2016/679 i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, dono el meu consentiment exprés para que les meves dades i les del meu fill/tutelat siguin incloses en fitxers sota la titularitat de Meskelleure SCP i declaro estar informat/da sobre els drets d’ accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació u oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat comunicant-ho a través del correu meskelleure@hotmail.com

Autoritzo a assistir a les colònies i a participar en totes les activitats programades en les condicions establertes, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques, en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent.

To Top