SERVEIS EDUCATIUS I DE LLEURE | TRUCA AL 652 909 606

Pacs del Penedès

PACS DEL PENEDÈS
  1. PATINATGE ESCOLA +KPATÍ Dimecres de17:30 a 19:00 Preu 25€TAEWKONDO Dimecres de 16:00 a 17:00 Preu 18,50€Futbol sala (curs1r a 3r) dimecres de 17:15 a 18:15 h Preu 19,00€Futbol sala (curs 4rt a 6è) dimecres de 17:15 a 18:15 h Preu 19,00€
  2. Dades de familiars o tutors    En cas afirmatiu, especifiqueu:


    En cas afirmatiu, especifiqueu:


    Autoritzo a Meskelleure SCP, de manera expressa i inequívoca, a captar i utilitzar les imatges en las que aparegui gravat o fotografiat, amb ocasió de les activitats en les que hi participi organitzades per Meskelleure SCP, així com pel seu muntatge i edició amb la finalitat de ser publicades i exposades a través dels seus canals de comunicació habituals, interns i externs. El termini de la cessió dels drets d’imatge i so (veu) serà per temps indefinit, de forma gratuïta i sense àmbit territorial. Meskelleure SCP cuidarà que la captació i utilització de les imatges no atempti, en cap moment contra la dignitat ni el dret a l’honor de les persones, ni contra la moral i l’ordre públic, en els termes establerts en la legislació vigent. Igualment, autoritzo que aquestes imatges puguin aparèixer en qualsevol de les plataformes de comunicació de la empresa: pàgina web, xarxes socials, vídeos, díptics divulgatius, exposicions, de conformitat amb l’ article 2 de la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig sobre Protecció Civil de Drets al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

    Al mateix temps, d’acord amb que estableix el RGPD 2016/679 i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, dono el meu consentiment exprés para que les meves dades i les del meu fill/tutelat siguin incloses en fitxers sota la titularitat de Meskelleure SCP i declaro estar informat/da sobre els drets d’ accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació u oposició al seu tractament o retirar el consentiment prestat comunicant-ho a través del correu meskelleure@hotmail.com

To Top