POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. RESPONSABLE WEB

MESKELLEURE SCP
Domini: www.meskelleure.cat
Adreça: C/ Eugeni d’Ors 8-10, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Telèfon: 93 140 67 72
E-mail: hola@meskelleure.cat
CIF/NIF: J63474183

En compliment de la Normativa actual en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades Personals i la Llei Orgànica, LOPDGDD 3/2018, i com a responsables d’aquest lloc web informem als usuaris que hem creat un espai segur i confiable, i per això volem compartir els nostres principis respecte a la vostra privacitat:
• Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar els serveis o informació que ens requereixin.
• Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
• Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.
Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’ autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari, en qualsevol dels seus formats, on es recaptin dades de caràcter personal.
Aquest lloc web s’ha adequat a les exigències de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 3/2018 (LOPDGDD), i compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
El Responsable d’aquest web, així com el responsable del tractament de les dades personals està identificat en l’apartat Avís Legal d’aquest mateix lloc web i en aquest apartat.
A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens envien, a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris Web”.
Pel tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

2. PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL
En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:
• Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques, i dels que s’ informarà prèviament amb absoluta transparència.

• Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats pels quals els requerim. Les mínimes possibles.

• Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, els informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable, en la mesura que sigui possible física o digitalment.

• Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada i es garanteixi la confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

3. COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?
Les dades personals que tractem en aquesta web procedeixen del Formulari de contacte.
4. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITEN LES SEVES DADES?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en aquesta entitat s’està tractant dades personals que ens concerneixen, o no i també a:
• Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
• Sol·licitar la seva rectificació o supressió
• Sol·licitar la limitació del seu tractament
• Oposar-se al tractament
• Sol·licitar la portabilitat de les dades
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per obligacions legals que ens exigeixi l’administració pública o la legalitat vigent.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable d’aquesta web deixarà de tractar les dades, menys per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, té dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:
• El tractament estigui basat en el consentiment
• Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
• El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

5. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?
Quan un usuari es connecta a la web, per exemple, per contactar amb el titular, subscriure’s al butlletí de noticies o realitzar alguna consulta, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable la nostra entitat. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i alguna altra dada necessària pel tràmit a realitzar. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada pel responsable, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.
En aquest web no hi ha sistemes automatitzats que recaptin informació personal. L’usuari envia les seves dades de forma transparent, voluntària i consentida a través de formularis. Tractem la informació que ens faciliten els usuaris interessades per respondre peticions d’informació o facilitar la inscripció a alguna de les activitats que es proposen.
També existeix la possibilitat d’utilitzar un sistema d’inscripció i pagament totalment extern a MESKELLEURE SCP, TPV Escola (meskelleure.tpvescola.com), del qual és responsable l’empresa EQC Medios de Pago, S.L.U, amb CIF B66297094.

• Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom i Correu electrònic, per poder respondre als requeriments dels usuaris. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguin tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten o formes de col·laboració o partició amb la entitat a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.

• Formulari de recepció de Currículum: Sol·licitem dades personals identificatives, de contacte, experiència professional i estudis realitzats. Els candidats que enviïn les seves dades accepten que el responsable pugui disposar del seu Currículum Vitae i de les seves dades per poder ser contactats, formar part de processos de selecció actuals i futurs durant un període de 10anys. Les dades no seran cedides a tercers ni utilitzades amb altres finalitats. Als candidats se’ls hi podrà oferir un contracte laboral, una col·laboració com a professional extern o una col·laboració puntual segons el cas i la estacionalitat del lloc de treball demandat.
Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

• Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

• Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.

• També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquest web que es detallen en la política de cookies.

• Per gestionar les xarxes socials. La nostra entitat pot tenir presència en xarxes socials (Facebook, Instagram, Youtube). El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de l’empresa, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de Privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’administrador del sistema. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de l’empresa. Així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas s’ utilitzaran els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.
D’acord a l’establert en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, la nostra entitat (vegeu Avís Legal) serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.
La nostra entitat, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

6. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment. Per contactar o realitzar comentaris en aquest web es requereix el consentiment amb aquesta política de Privacitat. L’oferta de col·laboracions i donacions i participació en la nostra activitat està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

7. CATEGORIA DE DADES
Las categories de dades que es tracten son dades no sensibles. No es tracten categories de dades especialment protegides.

8. QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Si existís un contracte que ens vinculés, durant la vigència del contracte i, finalitzat aquest, durant els terminis legals de conservació per atendre eventuals responsabilitats legals. Enviaments informatius i newsletters: fins que l’usuari sol·liciti la seva baixa dels enviaments o fins que ho marqui un requeriment legal.

9. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES
No es realitzaran comunicacions de dades a tercers, al marge del que és imperatiu legal.

10. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES
El responsable es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.
Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
El responsable no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
Pel que fa a la confidencialitat del processament, el responsable s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’empresa per processar les dades de l’usuari (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se el responsable, haurà de notificar a l’ usuari sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

11. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES
Com usuari, vostè es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remet al nostre web, exonerant al responsable de qualsevol responsabilitat al respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar la informació que es sol·licitada en els formularis, de forma completa i correcta.

12. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’ usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part del responsable en la forma i per totes les finalitats indicades en la política de privacitat.

13. REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com la cessió de les dades dels interessats és revocable, en qualsevol moment, comunicant-ho al responsable en termes establerts en la Política de Privacitat per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, la limitació o oposició al seu tractament o enretirar el consentiment prestat i tots els drets previstos en el RGPD 2016/679 i en la LOPDGDD 3/2018. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

14. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
El responsable es reserva el dret a modificar la present política para adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, el responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

15. CORREUS COMERCIALS
D’ acord amb la LSSICE, l’empresa no realitza pràctiques d’ SPAM, pel que no s’envien correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre informació, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.
Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, el responsable es compromet a no enviar comunicacions sense identificar-les degudament.

16. CLÀUSULA D’ INFORMACIÓ I CONSENTIMENT I EXERCICI DE DRETS
Les dades personals recaptades en aquest lloc web seran tractades segons el registre d’activitats de tractament de l’empresa, en concret, del tractament nomenat “Usuaris Web”, titularitat del RESPONSABLE, i seran tractades en tot moment sota les directrius del RGPD 2016/679, LOPDGDD 3/2018 i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals específiques. La finalitat del tractament de les dades és la possibilitat de comunicar-se i poder atendre les peticions dels usuaris. En tot moment es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió o oposició, limitació o portabilitat que li reconeix la Llei, dirigint-se per carta certificada o qualsevol un altre mitjà que acrediti la identitat del remitent, i que deixi constància de la seva recepció al RESPONSABLE, adjuntant DNI. Aquestes dades no seran cedides a tercers sense el previ consentiment de l’afectat.

La present Política de privacitat ha estat actualitzada a maig de 2023.

DANSA

Iniciem als nens i nenes a la dansa clàssica i creativa, aprofundint en el treball corporal, espaial i postural. Introduim aspectes tècnics sempre des d’una vessant lúdica.

ZUMBADANCE

Amb aquesta activitat els nens i nenes fan coreografies pensades i estructurades per a cada edat i evolució psicomotriu, segons cada etapa. Aprendran coreografies amb diferents estils de música i ritme.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Aprendran exercicis específics per treballar la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i l’expressió corporal. Els ajudarà també a enfortir els músculs; millorar la memòria i la coordinació amb el grup; corregir males postures que puguin adquirir en el futur, i ser més conscients de si mateixos i del seu propi cos

BALLET

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

PILATES

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.

PETIT XEF

Amb aquesta activitat desenvoluparan diferents capacitats com planificar, organitzar-se, mesurar ingredients, combinar textures… i alhora treballaran en equip i els educarem per tenir uns bons hàbits alimentaris. Al final de cada trimestre s’emportaran a casa un receptari per cuinar amb els pares allò que han après.

ACROIOGA

Amb l’acroioga fomentaran la connexió entre els companys, a través del joc, la imaginació i la interacció. Aprendran postures de ioga en parelles i poc a poc s’introduiran elements d’acrobàcia.

IOGA

El ioga és una activitat recomanada per a tots els nens i nenes. La recerca de l’equilibri i l’harmonia constitueix una bona base perquè en el futur gaudeixin d’una vida adulta alegre i saludable. Tant per al nen inquiet o actiu com per al tímid o vergonyós, el ioga ajuda a canalitzar la seva energia i reafirmar la seva autoestima.

TEATRE

Plantegem aquesta activitat des de la basant lúdica com a contingut principal, ja que facilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament als nens i nenes. L’objectiu és despertar el plaer per l’expressió i la creativitat aconseguint que s’alliberin de perjudicis i/o timideses.

TEATRE MUSICAL

La dansa clàssica és una de les disciplines més antigues i dóna una base sòlida per ballar totes les altres danses. A les nostres classes, els infants aprofundiran en el treball corporal i espacial des d’una basant lúdica.

TARDA DE SOMINS

Amb aquesta activitat les nenes i nens s’iniciaran al pilates i treballaran la flexibilitat, la coordinació, l’equilibri i la concentració per a millorar aspectes físics i educar el cos per un futur.

HOLA!

En què et podem ajudar?

Escriu-nos

O busca el contingut dintre la nostra pàgina web: